Kontakt:

SEKOPROJEKT Turnov

Ing. Vítězslav Sekanina
Sv. Čecha 1271
511 01 Turnov
telefon: 481 321 087,
602 462 562, 602 483 783
fax: 481 322 821

www.sekoprojekt.czLAPOLY na parkoviště

LAPOLY na parkoviště

- plastové odlučovače firmy SEKOPROJEKT Turnov 

- odlučovače lehkých kapalin dle ČSN EN 858 - dříve odlučovače ropných látek

- použití na parkovištích, odstavných plochách, ručním mytí aut, šrotištích atd.

- čistí vodu znečištěnou ropnými látkami (lehkými kapalinami, C10-C40) - benzíny, naftou a oleji

- více...... ( klikni ! )
H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf  Dokumenty     Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -          Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                 CE dokumenty              Výpočty                      Prospekt                   Ceník

 
Dokumenty     Předpisy         Objednávka         Čištění      Rejstřík

Dokumenty              Předpisy                   Objednávka                 Čištění                     Rejstřík


LAPOLY pro parkoviště - obecné požadavky

Pro projektanty a stavitele zde uvádíme zjednodušenou interpretaci zásad pro projektování staveb s odlučovači lehkých kapalin. Tento materiál budeme dle možností dále doplňovat:

Pro odlučovače lehkých kapalin platí evropské normy EN 858.

V normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu - dříve ropných látek).                          ... pro objednání klikni na ČNI-


Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů)                                                  ... pro objednání klikni na ČNI-


ČSN EN 858-2 v jednotlivých článcích uvádí:

1. Předmět normy

Norma je určena pro odlučovače používané pro odlučování lehkých kapalin (např. oleje a benzinu - dříve ropných látek) z odpadních vod. Tyto lehké kapaliny nesmí být ve vodě ve formě stabilních emulzí a roztoků. Platí termíny a definice podle EN 858-1 a 3.1 vhodný čistící prostředek - prostředek s deklarovanou deemulgační schopností (tvoří s LK a vodou nestabilní emulzi, která se v odlučovači rychle rozpadá)

2. Normativní odkazy

Pro projektování odlučovačů se postupuje podle této normy a podle norem EN 752-2 a 752-4 "Venkovní kanalizace" a ČSN 75 6101 (např. čl. 5.3.4 stanovení průtoku a odtoku z ploch)

3. Termíny a definice 

4. Stanovení druhu a velikosti odlučovacího zařízení

V odstavcích 4.1 - 4.4 je popsáno k jakým účelům se používají odlučovače L.K. jsou zde popsány části odluč. zařízení: lapák kalu, odlučovač třídy I nebo II, šachta na odběr vzorků. Použití odlučovačů s obtokem. Návrh velikosti odlučovače, resp. výpočet nátoku na odlučovač. V tab. 5 jsou požadavky na objem lapáků kalu - velikost kalového prostoru odlučovacího zařízení - která je stanovena v litrech jako 100, 200 a 300 násobek velikosti odlučovače NS

5. Osazování

Zde jsou stanoveny podmínky pro osazování odlučovačů a napojení na kanalizační potrubí

6. Provoz, kontrola a údržba

Zásadní požadavky na kontrolu a údržbu odlučovačů, která se musí provádět:

- minimálně jednou za 6 měsíců.

Nově je zaveden požadavek na pravidelné generální technické kontroly:

- v intervalech nejméně jednou za 5 let!                 ....více zde

V informativních přílohách A a B jsou uvedeny:

Tabulka A.1

Součinitelé hustoty fd pro jednotlivé lehké kapaliny při použití různých sestav odlučovacích zařízení.   

Tabulka B.1

Sestavy odlučovacích zařízení v závislosti na jakosti vod odtékajících z odlučovače

Tabulka B.2

Použití sestav odlučovacích zařízení v závislosti na charakteru čištěných vod a na způsobu vypouštění (do veřejné kanalizační stoky nebo do povrchových vod) - kdy v ČR jsou podmínky stanoveny též          Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 


Další důležité předpisy:

                           ...pro odkaz klikni zde!         ... pro dokument v .pdf klikni zde 

                          ... pro odkaz klikni zde!            ... pro dokument v .pdf klikni zde

  • Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin

                   - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů),

                   -  část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

                                   (pro projektování a provoz odlučovačů)                 

                                                                                   ... pro objednání klikni na ČNI-

 


<<Odlučovače lehkých kapalin velikost NS 4 až NS 50 ( 4 až 50 l/s) ... klikni zde>>

<<Odlučovače lehkých kapalin - sestavy NS 70 až NS 250 ( 70 až 250 l/s) klikni zde>>


    Prospekt LAPOLY .doc ...klikni a stáhni

Třicet stran s odlučovači GSOL a lapáky OTP včetně cen a kontaktů na výrobce. Klikni, stáhni a vytiskni.

REJSTŘÍK - LAPOLY  

Cokoliv hledáte najdete zde v rejstříku -  Jakékoliv heslo nebo dotaz najdete ve jmenném rejstříku s přímými odkazy na www - ceník, dodací podmínky, odpady z lapolů, záruka a další od A po Z - klikni zde       !  

Odlučovače lehkých kapalin - odlučovače ropných látek, tj. odlučovače benzínů a oleje

na stránkách www.sekoprojekt.cz..... klikni!

Lapoly pro parkoviště- plastové odlučovačé od firmy SEKOPROJEKT Turnov 
LAPOLY na parkoviště

eBRÁNA